Informačné oznámenie o spracovaní osobných údajov

 

Poskytované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“)

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je občianske združenie:

Združenie priateľov NOÚ, IČO 42172004, Klenová 1, 833 01 Bratislava

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACOVÁVA?

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súhlasu dotknutej osoby:

meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

ÚČEL A PROSTRIEDKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom zákazníka ako dotknutej osoby Vaše osobné údaje uvedené v súhlase na účely:

 1. a) poskytnutia odpovedí na otázky používateľov podávané prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Prevádzkovateľa, t.j. vybavenie podnetu z kontaktného formulára na stránke www.priatelianou.sk,
 2. b) zlepšovanie zdravotníckych služieb,
 3. c) zlepšovanie zdravia obyvateľstva,
 4. d) uskutočňovania marketingových činností,

ktoré zahŕňajú nižšie uvedené činnosti:

Výskumné aktivity napr. zisťovanie problémov obyvateľstva, analýza vývoja zdravia obyvateľstva, prieskum spokojnosti, marketingové výskumy a prieskumy názorov obyvateľstva.

Marketingové a propagačné činnosti, tzn. najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov, zapájanie do priamych predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa výrobkov, služieb alebo ďalších činností v automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie, a pod.).

Činnosti vytvárania profilu (profilácia), ktoré sa týkajú napríklad správania a tendencií v spotrebe, návykov alebo používaní internetovej stránky.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: info@priatelianou.sk.

TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych záväzkov, na požiadanie orgánov štátnej správy či pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tiež Sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľov vykonávajú čiastkové činnosti spracovania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti.

Príjemcami osobných údajov môžu byť orgány, inštitúcie a subjekty oprávnené zo zákona, a aj subjekty, ktoré poskytujú služby Prevádzkovateľovi údajov (napr. právne služby, služby IT, marketingové služby, účtovné služby) a aj iné subjekty, ktoré sa zúčastnia na realizácii odpovede ma dotaz dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracovávané po dobu 10 rokov po ich prijatí alebo po poskytnutí posledného plnenia, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, najmenej však do vysporiadania všetkých vzájomných práv a záväzkov. Osobné údaje spracovávané na účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

 1. Prevádzkovateľ realizuje funkcie hromadenia údajov o používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
 2. a) ak používatelia dobrovoľne poskytnú údaje vo formulároch,
 3. b) hromadením súborov cookie. 2. Počas prvej návštevy stránky www.priatelianou.sk bude používateľ informovaný o použití súborov cookie. Používaním stránky súčasne súhlasí s použitím súborov cookie na tejto webovej stránke. Ak používateľ nezmení nastavenia prehliadača, to znamená, že súhlasí s použitím súborov cookie.
 4. Nainštalovanie súborov cookie je nevyhnutné pre správne poskytovanie služieb na webovej stránke. V súboroch cookie sa nachádzajú údaje nevyhnutné pre správe

fungovanie webovej stránky, najmä stránky, na ktorej sa vyžaduje autorizácia. Používateľ môže v každom čase zmeniť nastavenia svojho prehliadača ohľadom obsluhy a ukladania súborov cookie.

 1. V rámci Webovej stránky sa používajú nasledujúce druhy súborov cookie:
 2. a) dočasné – ostávajú v prehliadači do času jeho vypnutia alebo odhlásenia sa z webovej stránky, na ktorej boli umiestnené,
 3. b) trvalé – ostávajú vo webovom prehliadači zariadenia do času, až ich užívateľ odstráni alebo do vopred určenej doby uvedenej vo vlastnostiach súboru.
 4. Z pohľadu funkčnosti každého súboru cookie, môžeme ich rozdeliť na:
 5. a) konverzné súbory, ktoré umožňujú analyzovanie účinnosti rôznych distribučných kanálov,
 6. b) tracking súbory (sledovania), ktoré v spojení s konverznými súbormi pomáhajú analyzovať účinnosť rôznych distribučných kanálov,
 7. c) marketingové súbory, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich vhodné usmernenie,
 8. d) marketingové súbory, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich vhodné usmernenie,
 9. e) analytické nástroje, ktoré pomáhajú zlepšiť komfort používania sídla vďaka pochopení, ako používajú sídlo jeho používatelia,
 10. f) nevyhnutné súbory, čiže základné pre fungovanie stránky. Súbory cookie, ktoré používame, nám umožňujú vyvíjať našu stránku.
 11. Na Webovej stránke môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú nezávisle od Webovej stránky a Webová stránka nemá nad nimi žiaden dohľad. Tieto stránky môžu mať vlastné politiky súkromia a podmienky, s ktorými odporúčame sa zoznámiť.

AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte podľa Zákona najmä nasledujúce práva:

 1. a) Právo na informácie

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo na informácie, ktoré stanovuje Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ povinný prijať vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutej osobe poskytol. Informácie budú poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo v listinnej forme. Informácie budú poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

 1. b) Právo na prístup k údajom

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúva, táto osoba má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.

 1. c) Právo na opravu

Každá osoba má právo, aby ste spracúvali iba jej správne a aktuálne údaje. Ak Prevádzkovateľa o to požiada, musí nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.

 1. d) Právo na vymazanie

V prípadoch podľa § 23 ods. 2 písm. a) až f) Zákona o ochrane osobných údajov má osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na vymazanie jej osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

– dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

– dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,

– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

– je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

– sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak sú splnené vyššie uvedené zákonné podmienky, Prevádzkovateľ je povinný splniť zákonnú povinnosť a údaje vymazať.

 1. e) Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch podľa § 24 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o ochrane osobných údajov, má dotknutá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov.

Obmedziť spracúvanie osobných údajov je možné ak:

– dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

– Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

– dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Počas obmedzenia spracúvania môže Prevádzkovateľ jej údaje len uchovávať, iným spôsobom ich spracúvať nemôže.

 1. f) Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu danej osoby, táto osoba môže požiadať, aby jej Prevádzkovateľ osobné údaje poskytol vo forme, ktorá umožňuje prenos inému Prevádzkovateľovi.

 1. g) Právo namietať

Dotknutá osoba má za zákonných okolností podľa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov.

 1. h) Právo odmietnuť profilovanie

Dotknutá osoba má právo odmietnuť, aby jej osobné údaje boli predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

Dotknutým osobám Prevádzkovatelia výkon ich práv uľahčujú, nekladú im prekážky. Preto vytvorili systém, prostredníctvom ktorého dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva, a tento sa budú snažiť zdokonaľovať.

Dotknutej osobe sú vždy poskytnuté informácie o spracúvaní jej osobných údajov a sú poučené o svojich právach. Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie vhodným spôsobom podľa okruhu dotknutých osôb, napríklad písomne v listinnej forme, e-mailom alebo zverejnením na webovom sídle.

Akúkoľvek žiadosť či akýkoľvek podnet súvisiaci so spracovaním Vašich osobných údajov či uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa či elektronicky na adresu: info@priatelianou.sk.

Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal organizačno-technické opatrenia, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.