Neoprávnené používanie loga Združenia priateľov NOÚ

Naše občianske združenie dostalo v uplynulých dňoch upozornenie na neoprávnené používanie nášho loga. Týmto sa výrazne dištancujeme od akýchkoľvek písomností, komunikácie a aktivít združenia Nadácia Združenie priateľov a dobrovoľníkov onkologických ústavov Slovensko (Nadácia ZPAD Slovensko) a jej štatutára Dr. Mgr. Petra Karpatyho. Toto združenie nemá oprávnenie používať naše logo, ktoré je od 18. 8. 2015 riadne chránené ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a jeho používanie je výlučne právom OZ Združenie priateľov NOÚ. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Z toho dôvodu naše OZ podniklo kroky v spolupráci s právnikmi. Prosíme vás, ak ste sa stretli s naším logom v akejkoľvek inej situácií, či písomnosti, ako sú naše oficiálne aktivity, napríklad aj v súvislosti s vyššie spomenutou Nadáciou ZPAD Slovensko, kontaktujte nás telefonicky alebo emailom na info@priatelianou.sk.